نم نم بارون
 
 
شنبه 23 فروردين 1393برچسب:, :: 16:25 ::  نويسنده : نعیمه
دو قطره آب كه به هم نزديك شوند، تشكيل يك قطره بزرگتر ميدهند
​...​
 
اما دوتكه سنگ هيچگاه با هم يكی نمی شوند !
 
پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشيم، فهم ديگران برايمان مشكل تر، و در نتيجه امکان بزرگتر شدنمان نيز كاهش می یابد...
 
 آب در عين نرمی و لطافت در مقايسه با سنگ، به مراتب سر سخت تر، و در رسيدن به هدف خود لجوجتر و مصمم تر است.
  
سنگ، پشت اولين مانع جدی می ايستد. اما آب... راه خود را به سمت دريا می يابد.
  
در زندگی، معنای واقعی سرسختی، استواری و مصمم بودن را، در دل نرمی و گذشت بايد جستجو كرد.
 
 گاهی لازم است كوتاه بيايی...
 
گاهی نمیتوان بخشید و گذشت...اما می توان چشم ها را بست و عبور کرد
 
گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری...
 
گاهی مجبور می شوی نگاهت را به سمت ديگر بدوزي که نبینی....
 
ولی با آگاهی و شناخت ...
 
وآنگاه بخشیدن را خواهی آموخت
​...​