نم نم بارون
 
 
شنبه 12 بهمن 1392برچسب:, :: 21:43 ::  نويسنده : نعیمه

شقایق بودی و دیری نماندی
سرود زندگی را نیمه خواندی

شتابان سوی جانان پر کشیدی
عزیزان را به سوگ خود نشاندی

عکس هایی از چشم های گریان، گریه های عاشقانه، گریه ی مردرفــــــت!

پر کشیــــــــد!

روحــــــــــش طاقــــــت ایـــــــن دنیـــــــــا را نـــداشتـــــ!

دنــــــیا برایــــــش قفــس بود....

قفســــــــــی تنـــــگ..!!

ســـــردش استــــ !!!

امشــــــب مهمــــــــــان خــــــــــــاک ســــرد اســــت!!!

پــــــــرواز کرد!!

خوشــــا بهــــ حــــالشــــــ....

اما مـــــا چــــه کنیمـــــــ بــــا ایـــــن همهــ دلـــــتنگـــــــــــی؟؟؟؟